Bilirkişi Kurulunun Görevleri ve Yaptırabileceğiniz işlemler

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
bilirkişi kurulunun görevleri nelerdir

Bilirkişi Kurulunun Görevleri ve Yaptırabileceğiniz işlemler


ReklamReklam


  2017 Yılından beri faaliyetleri sürdüren Bilirkişi Kurullarında hangi işlemler yapılıyor, 6754 sayılı Bilirkişi Kanunundan doğan bilirkişi kurullarının görevi ve sorumlukları nelerdir bunları sayfamızda detaylı olarak anlatacağız.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 8’inci maddesi uyarınca;

 1. Bilirkişilik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.
 2. Bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek.
 3. Sicile kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilik listelerini oluşturmak.
 4. Bilirkişilerin sicil ve listeden çıkarılmasına karar vermek.
 5. İlgili mevzuat çerçevesinde bilirkişilerin denetimini yapmak ve performansını ölçmek.
 6. Özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik faaliyetinde bulunmalarına izin vermek, izinlerini iptal etmek, bilirkişiliğe ilişkin faaliyet ve raporlarını denetlemek.
 7. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Bilirkişi Kurullarında Bilirkişilerin Yaptırabileceği İşlemler

 • Bilirkişilere ilişkin yapılan şikayetleri değerlendirip karar vermektedir.
 • Bilirkişilerin savunmalarını alır. Başka Kurullara gönderilecek evrak varsa onları muhabere aracılığıyla gönderir.
 • Konkordato Komiseri Alımına ilişkin işlemleri yapar.
 • Bilirkişilere ait bilgilerdeki değişiklikleri günceller. Örneğin bilirkişilerin iban güncelleme işlemlerini, bilirkişilerin adres değişikliklerini, bilirkişilerin ek uzmanlık taleplerini değerlendirip gereken işlemlerini yapar.
 • Bilirkişilerin tayini çıktığında yada bilirkişinin adres değişikliğinde nakil işlemlerini başlatır ve ilgili bilirkişi kuruluna gönderir.
 • Bilirkişi başvuru ilanını yayımlar.
 • Bilirkişilerin sistem üzerinden yaptıkları başvuruları inceler onları listeye alıp alınmayacağına karar verir ve bilirkişi kurulu web sitesinde yayımlar.
 • Listeden çıkarılması gereken bilirkişi olduğunda listeden çıkarır ve bilirkişi listesini günceller.
 • Harici bilirkişi taleplerini inceler kabul veya red eder.
 • Bilirkişilerin yeminlerini yaptırır.
 • Bilirkişi temel eğitimi veren eğitim kuruluşlarında inceleme ve denetim yapar.
 • Bilirkişilerin performanslarını resen ölçer ve raporunu geciktiren bilirkişileri listeden çıkarmak bilirkişi kurullarının görevi sayılmaktadır.

Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanının Görevleri

 1. Bölge kurulunun uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak.
 2. Bölge kurulu kararlarını uygulamak.
 3. Bölge kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek; Kurul üyelerinden en az ikisinin imzası ile verilecek önerileri gündeme almak.
 4. Bilirkişiliğe kabul edilenlerin sicil ve listeye kayıt işlemlerini yürütmek.
 5. Sicil ve listeden çıkarılmasına karar verilen bilirkişilerle ilgili işlemleri yürütmek.
 6. Bilirkişilik temel ilkeleri ile etik ilkeleri ihlal ettiği iddia edilen bilirkişiler hakkında başvuru üzerine veya resen gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak veya yaptırmak.
 7. Bilirkişilere veya bilirkişilik için başvuru yapanlara ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlardan istemek, gerektiğinde ilgilileri davet etmek ve dinlemek.
 8. Bölge kurulu yazı işleri müdürlüğü personelini denetlemek.
 9. Bölge kurulunun diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde çalışmasını sağlamak.
 10. Bilirkişi raporlarını belirlenen esaslar dahilinde arşivlemek.
 11. Yıllık faaliyet raporu hazırlayarak Bakanlığa sunmak.
 12. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.


ReklamReklam


Bölge Kurulu Toplantı Gündemi

       Bilirkişilerin talepleri ve Bilirkişinin şikayet ve İhbarı (İhbar, Şikayet, Nakil, Çıkarma, Uzmanlık Ekletme ve Uzmanlık Çıkartma gibi) gibi konularda karar sadece bilirkişi kurulunun toplanması halinde karar verilmektedir. Bilirkişi Kurulları da toplanmadan önce konuşacağı konuları gündeme alır. Gündeme alınmayan bir talep hakkında karar verilmez.

 • Toplantı gündemi, toplantıdan en az iki gün önce UYAP ortamında üyelere dağıtılır.
 • Gündem, bölge kurulu başkanı tarafından işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre belirlenir. Ayrıca kurul üyelerinden en az ikisinin imzasıyla verilecek öneriler gündeme alınır.
 • Gündemde, toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile görüşülecek işler ve sırası yer alır.
 • Gündemde olup tamamlanmayan işler, bir sonraki gündemin kendi bölümünde ilk sırada yer alır.
 • Gündemin düzenlenip üyelere dağıtılmasından sonra ortaya çıkan ivedi ve süreli işlerin gündeme alınması, işlerden birinin sırasından önce veya sonra görüşülmesi, ertelenmesi ya da gündemden çıkarılması bölge kurulu başkanı veya en az iki üye tarafından istenebilir. Değişiklik talepleri hakkında, gündeme geçilmeden önce oylama yapılarak karar verilir.
Bilirkişi nasıl seçilir? Bilirkişi Başvurusu Nasıl Kabul Edilir?
Bilirkişi Kurullarının Bilirkişi Alımını Neye Göre Yapıyor
Bilirkişi Kurulu Kaç Tane Var?