Bilirkişi Raporu

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
bilirkişi raporu

Bilirkişi Raporu


ReklamReklam


Adli dava veya hukuki davalarda mahkemenin ihtiyaç duyduğu özel veya teknik bilginin sağlanması amacıyla,  bilirkişinin oy ve görüşünü içeren teknik bilgi içeren rapor halinde yazılan evraka bilirkişi raporu denir.

Bilirkişi Ek Raporu

Hakim daha önce yazılan bilirkişi raporunda eksik ve belirsiz gördüğü konuları tamamlamak ve açıklatmak için bilirkişiye yeni sorular sorarsa bilirkişi sadece yeni sorulan soruları aydınlatmak için yeniden rapor yazar buna ek rapor denir.

Bilirkişiye bir doya birden fazla ek rapor için gidebilir. Bilirkişiye ek rapora gitmesinin bir kaç sebebi vardır. Bu sebepler davacı yada davalı vekillerinin beyanları ve mahkemenin ihtiyacıdır ( yeni ve özel ve teknik bilgi)

Rapor Yazarken Nasıl Bir Dil Kullanmalıdır?

 • Bilirkişi raporu bir adli yazıdır.
 • Tüm adlî yazılar belli şekilde, belli kurallara uyulması suretiyle kaleme alınmalıdır.
 • Bilirkişi raporu da yargılamadaki önemi gereği bu kurallar gibidir.
 • Raporun tamlığı: Hakim tarafından mahkeme dosyasında sorulan tüm soruların eksiksiz şekilde yanıtlanmış olduğu anlamına gelir.
 • Raporun kısalığı: gereksiz açıklamalardan kaçınılmalıdır. Öte yandan bilirkişinin, tarafların uyuşmazlık konusu mesele hakkındaki iddia ve savunmalarına özet şekilde yer vermek gibi bir görevi yoktur.
 • Raporun açık olması: tereddüt içeren ifadelere yer verilmemesi anlamına gelir. Ortada vakıa iddiası vardır; ya iddia edilen şekilde gerçekleşmiştir ya gerçekleşmemiştir. Elbette, bilirkişi elindeki imkânlarla açık bir sonuca ulaşamamışsa, dürüst davranma ödevi çerçevesinde bunu raporunda bildirmek zorundadır.
 • Bu raporu okuyup değerlendirmede bulunacak olanlar hâkim, Cumhuriyet savcısı, hukuk davasının tarafları, ceza davasının ilgilileri ile bunların vekilleridir. Sayılan kişiler, bilirkişi incelemesinin konusunu oluşturan teknik konunun uzmanı değillerdir.
 • Bazı hâllerde bilirkişinin teknik bir takım ifadelerde bulunması kaçınılmazdır. Bilirkişi mümkün mertebe sınırlı tutacağı bu detayların yanında, hangi gerekçelerle rapordaki sonuca vardığını hâkim ve tarafların kolayca anlamasını sağlamalıdır. Bilirkişi, soyut kavramları elverdiği ölçüde somutlaştırmalıdır.
 • Bir bilirkişi kurulu oluşturulmuşsa her ne kadar bilirkişi tayin edilirken, tayin edilen bilirkişinin uzmanlık alanının mahkemenin vermiş olduğu ara kararında gösterilmesi gerekirse de özellikle kurul hâlinde hazırlanan ve farklı uzmanlık dallarına ilişkin bilgi içeren raporlarda, hangi bilirkişinin hangi hususlarda tespit ve değerlendirmelerde bulunduğunun anlaşılabilmesi açısından, bilirkişilerin uzmanlık alanlarının da isimlerinin yanında yer alması da gereklidir.

Not : Bilirkişinin vardığı sonuçlar, sadece ve sadece maddi meseleye ilişkin olmak zorundadır.


Reklam


Bilirkişinin Raporu Özetle:

 • Kendisine yöneltilen soruları doğru şekilde anlamak;

   

 • Yöneltilen sorulara ilişkingerekli araştırma faaliyetini gerçekleştirmek;

 • Araştırma faaliyeti sonucunda elde edilen hususları rapora aktarmak;

 • Yazılan hususları, ilk başta dil kuralları açısından düzeltmek;

 • Yazılan hususları, içerik bakımından kontrol etmek.

   

Bilirkişi Raporunun Mahkeme İçin Önemi

HUMK 286. maddesinde hakim eğer bilirkişi raporunu beğenmez ve raporun doğruluğundan şüphe duyarsa raporu esas alarak karar yazmak zorunda değildir. Hakim  isterse yeniden başka bir bilirkişiye dosyayı rapor yazması için gönderebilir.

Bilirkişi Raporunda Yer alması gereken Hususlar  (Bilirkişilik Yönetmeliği Madde 55)

a) Görevlendirmeyi yapan merci.

b) Dosya numarası.

c) Yargılamanın taraflarına ait bilgiler.

ç) Görevlendirme tarihi ve süresi.

d) İncelemenin konusu.

e) Kendisinden gözlemlenmesi ve incelenmesi istenen maddi unsurlar.

f) İnceleme yöntemi.

g) Bilimsel ve teknik dayanaklar.

ğ) Gerekçeli sonuç. h) Raporun düzenlenme tarihi.

ı) Bilirkişi gerçek kişi ise adı ve soyadı, unvanı, sicil numarası ve imzası.

i) Bilirkişi tüzel kişi ise ticaret unvanı, kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, tüzel kişi adına raporu tanzim eden gerçek kişi bilirkişinin adı ve soyadı ile sicil numarası ve imzası.

Heyet olarak görevlendirilen bilirkişilerin olduğu durumlarda, farklı görüşler varsa raporda ayrı ayrı açıklanır. Farklı görüşler ayrı bir rapor halinde de mahkemeye sunulabilir.

(3) Bilirkişi raporuna, incelemeye esas maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan şema, harita, kroki, fotoğraf, tablo ile diğer kayıt ve belgeler de eklenir.

 (4) Bilirkişi, raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.

Bilirkişi Heyet Raporu Nedir? Heyet Raporu Nasıl Hazırlanır?

Mahkeme süresinde olan davalarında hakimin özel ve teknik bilgisi dışında bir konu üzerine tarafımızca hazırlanan Bilirkişi Raporu yeterli görmediği durumlarda konunun detaylı araştırılması ve tartışılması için heyet halinde rapor hazırlanması istenmektedir. HUMK’nın 267.maddesinde belirtilmiştr;

MADDE 267– (1) Mahkeme, bilirkişi olarak, yalnızca bir kişiyi görevlendirebilir. Ancak, gerekçesi açıkça gösterilmek suretiyle, tek sayıda, birden fazla kişiden oluşacak bir kurulun bilirkişi olarak görevlendirilmesi de mümkündür.”

Bazı durumlarda bir konu için aynı alanda farklı uzmanlarımızın ortak raporu ile birlikte Heyet Raporu hazırlanmaktadır.

Bilirkişi Raporuna İtiraz ( Bilirkişi Rapor İçeriğini Şikayet ) Edilirse Ceza Alır mıyım?

Bilirkişinin yazmış olduğu bilirkişi raporun yanlış yazıldığının iddia edilip bilirkişi Bilirkişilik Bölge Kurulları’na şikayet edilirse ne olur bunları anlatacağım.

Bilirkişilik Bölge Kurulları 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’na göre yapılan bu şikayeti incelenmeksizin reddeder. Kanunun ilgili maddesine ilişkin resim aşağıdadır.

Özetleyecek olursak bilirkişi raporunun yanlış düzenlediği/ yanlış hesaplama yaptığı / bilirkişi raporunun hatalı olduğu/ bilirkişi kesin ve doğru veri kullanmadığı gibi gerekçeler ile şikayet edilirse bilirkişilik bölge kurulları incelenmeksizin reddeder.

Bilirkişi Raporu İtirazı ( Şikayeti ) ile ilgili Kanun Maddesi

Bilirkişinin Cezai Sorumluluğu ( Bilirkişilerin Aldığı Cezalar )

Bilirkişilere verilen cezalar değişken olabilmektedir. Örneğin bir bilirkişi ilk kez ( raporunu geciktirdiğine ilişkin) şikayet edildiyse ceza uyarma olabilir. Ancak rapor geciktirmeyi sürekli alışkanlık haline getirdiği tespit edilen birisi listeden çıkarılma cezası alabilmektedir. Bilirkişilere özellikte tavsiyemiz eğer raporu yazacak yeterli zamanları yoksa mahkemeden dosya teslim almamalarıdır. Raporlarınız çok beğeniliyor / hükme esas alınıyor olsa da raporunuzu beğenmeyen davacı/davalı vekili raporu yazmadı veya raporu geç teslim etti diyerek sizi şikayet edebilir. Bu durumdan sizi ısrarla görevlendiren mahkeme kurtarmayacaktır. Çünkü şikayetler Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından değerlendirilmektedir.


Reklam


Ayrıca bilirkişiler en çok ve en kolay bilirkişi raporunu geç teslim etme yada bilirkişi raporunu teslim etmeme nedenleriyle ceza almaktadır. Bilirkişilere verilen tüm cezaları detaylı olarak ilerleyen günlerde anlatacağız.

Raporu Geç Vermek  Uyarma/ Geçici Yasaklama/ Listeden Çıkarılma
Raporu Teslim Etmemek Uyarma/ Geçici Yasaklama/ Listeden Çıkarılma
Dava Dosyasını Kaybetmek Uyarma/ Geçici Yasaklama/ Listeden Çıkarılma
Hükme Esas Alınmayacak Şekilde Rapor Hazırlama Uyarma/ Geçici Yasaklama/ Listeden Çıkarılma
Hukuki Niteleme veya Değerlendirmede Bulunmak Uyarma/ Geçici Yasaklama/ Listeden Çıkarılma

Bilirkişi Raporu Örnekleri

Şimdilik sadece word formatında 1 tane bilirkişi raporu örneği paylaşıyorum ilerleyen günlerde hem word formatında hem uyap döküman editörü formatında farklı konularda ve farklı mesleklerdekilerin düzenlediği raporları da paylaşacağız.

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin