Konkordato Komiserliği 2020

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
Konkordato Komiserliği

Konkordato Komiserliği 2020


ReklamReklam


KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 28 Eylül 2020 20 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

Resmi İlan Metnini İndir

Başvuru İlanı Yayımlandı


Reklam
Reklam


 

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

2020 Konkordato Komiserliği başvuruları Vatandaş Portal ( web Site) üzerinden online olarak yapılacak. Başvurular başladığında örnek başvuru vatandaş portal üzerinden yapılıp sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Vatandaş Portala e-devlet şifrenizi kullanarak yada e-imza veya mobil imza ile giriş yapabilirsiniz. Vatandaş Portal’da Başvuruları 28 Eylül 2020 de Saat 00:01 de yapabileceksiniz.

28 Eylülden sonraki günlerde örnek başvuru vatandaş portal üzerinden yapılıp sizlere video olarak sunulacaktır.

 • Vatandaş portal üzerinden indirilen belgelerin nasıl düzenlenmesi gerektiği,
 • Düzenlenen başvuru formunun vatandaş portala nasıl yükleneceği,
 • Beyannamenin nasıl doldurulacağı ve imzalandıktan sonra nasıl vatandaş portala yükleneceği,
 • Vatandaş portala yüklenecek diploma, görev belgesi vs belgelerin nasıl kolaylıkla bilgisayara atılacağı bilgisayardan bu belgelerin vatandaş portala aktarılması ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Bu sebeple başvuru yapmadan önce videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü daha önceden online ( Bilgisayar Başvurusu ) başvuru alınmadığı için bazı sorunlar yaşanması muhtemeldir bu sorunlarla hatalarla karşılaşmamanız için ve dönüşü olmayan hatalar yapmamanız için mutlaka videomuzu izlemenizi ısrarla önermekteyiz.

BAŞVURU USULÜ:

1-Konkordato komiserliğine başvuru, Vatandaş Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla http://vatandas.uyap.gov.tr  adresinden yapılacak. Başvurunun Vatandaş Portal Üzerinden nasıl yapılacağını adım adım anlatan kılavuzu indirmek için burayı tıkla.
2- Konkordato komiserliğine fiziki olarak şahsen, posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir. Başvurular sadece Vatandaş Portal Üzerinden yapılacaktır.
3- Birden fazla bölge kurulu listesine kayıt olmak üzere başvuruda bulunulamaz. Sadece bir tane bilirkişi kuruluna başvuru yapabilirsiniz. Bu sebeple vatandaş portal üzerinden dikkatli bir şekilde kurul seçimi yapılmalıdır.
4- 06/12/2018 tarihli 7155 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklik ile bu Kanunun 287 nci maddesinin üçüncü fıkrasına ek cümle ile üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden birinin, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçileceği ve 290 ıncı maddenin bu konuda kıyasen uygulanacağı; 290 ıncı maddesinde ise, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, komiser olarak görevlendirilebilecek yetkilendirilmiş bağımsız denetçilerin liste hâlinde bilirkişilik bölge kurullarına bildirileceği hususları hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin “Listeye kayıt için başvuru” başlıklı 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun komiser olma niteliklerini taşıyan bağımsız denetçilerin listesini kaydedilmek üzere bölge kuruluna bildireceği düzenlenmiştir.
Bu itibarla, anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçilerin konkordato komiser listelerinde yer almak istemeleri halinde iş bu duyuruda yer alan şartları taşımak kaydıyla öncelikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunmaları ve ayrıca başvuru tarihleri arasında Sisteme giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlamaları gerekmektedir.


Reklam
Reklam


VATANDAŞ PORTAL NEDİR?

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı şekilde gidermek için hazırlanmış olan yazılıma vatandaş portal denir. Vatandaş Portal bir web sitesidir. Vatandaş portal avukatların kullandıkları Uyapla çok benzeşmektedir.

VATANDAŞ PORTAL ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER?

 • Başvurular yapılmaktadır. ( Konkordato Komiserliği Başvurusu gibi )
 • Hukuk Davası Açabilirsiniz.
 • İdari Dava Açabilirsiniz.
 • Trafik/İdari para cezalarına itiraz edebilirsiniz.
 • Dosyalarınızı Sorgulayabilirsiniz.
 • Duruşmanız varsa sorgulayabilirsiniz.
 • Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilirsiniz.
 • Cumhuriyet Başsavcılıklarına evrak gönderebilirsiniz.
 • Uyap Doküman Editör ile oluşturulan evrakların doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.
 • Yaptığınız işlemleri kontrol edebilirsiniz. (Eski tarihlerde yaptığınız işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edebilirsiniz.
 • Yargıtaya gönderilen dosyalarınızı sorgulayabilirsiniz.
 • Danıştay’a gönderilen dosyalarınızı sorgulayabilirsiniz.

KONKORDATO BAŞVURU ŞARTLARI

1- Konkordato komiserinde aşağıdaki şartlar aranır:
a)Türk vatandaşı olmak.
b)Tam ehliyetli olmak.
c)En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
ç) İflas etmemiş olmak.
d)Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.
e)Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.
f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
g)Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
ğ)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
h)Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
ı) Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.

2- Beş yıllık mesleki tecrübenin hesabında meslek öncesi eğitim ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.

3- 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019 tarihinden önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvurularda dikkate alınmayacaktır. 
Başvuruda bulunacakların, Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 171 Nolu Bakanlığımız Genelgesi uyarınca ve Daire Başkanlığımızın web adresinde listesi yayımlanan eğitim kuruluşlarından 36 saatlik komiserlik temel eğitimini almış olmaları gerekmektedir.


Reklam
Reklam


BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER NELER

1-Konkordato komiserliği başvurusunda bulunacak kişiler, e-Devlet sisteminden giriş yaptıktan sonra başvuru formunu doldurup, aşağıdaki belgelerin taranmış halini sisteme okunaklı biçimde aktarıp göndermek zorundadır. Başvuru formuna eklenecek evrakların tamamıda taranarak vatandaş portal üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
a- Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği.
b-Duyurunun “Başvuru şartları” bölümünün (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair beyanname. Beyanname örneğini burayı tıklayarak bilgisayarınıza indirip düzenleyebilirsiniz.
c-En az beş yıllık mesleki tecrübesini gösterir belge (görev belgesi, mesleki faaliyet belgesi, uzmanlık belgesi vb.).
ç- Konkordato komiserliği temel eğitimi katılım belgesi.
2-Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik eğitiminden muaf olduklarından bu kişilerin başvurularında katılım belgesi aranmaz.
3- İlgili mevzuatta ayrıca bir eksiklik ilanı düzenlenmediğinden, başvuruda aranan bilgi ve belgelerin tam, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde Sisteme yüklenmesine dikkat edilmesi gerekmekte olup eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği reddedilecektir.

BAŞVURULARI HANGİ KURUM İNCELEYİP DEĞERLENDİRİYOR?

1-Başvurular, bölge kurullarınca tutulacak kayda başvuran kişilerin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yerleşim yeri, iletişim bilgileri, mesleği, varsa çalıştığı kurum veya kuruluşun adı, başvuru sonucu ve düşünceler bilgilerinin girilmesi suretiyle işlenir.
2Başvurunun kabul veya reddine ilişkin karar bilirkişilik bölge kurullarının internet sitelerinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.
3- Bölge kurulu, listeye kayıt için aranılan şartların sağlandığını tespit ederse ilgiliyi üç yıl için Konkordato Komiseri Listesine kaydeder.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK BENZER SAYFALAR

Konkordato Komiserliği Başvurularını Yaparken Bilgisayarınızda Bulunması Gereken Programları Görmek İçin Burayı  Tıklayın.

*Aklınıza takılan sorularınızı sayfanın altına yorum olarak yazabilirsiniz. En kısa sürede cevaplandırılacaktır.


Reklam
Reklam


 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin