Orman Mühendisi Bilirkişi

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
orman mühendisi

Orman Mühendisi Bilirkişi


ReklamReklam


Bilirkişilik Bölge Kurullarının ihtiyaç duyduğu bilirkişilerden birisi de  Orman Mühendisi olan bilirkişi gelmektedir. Orman mühendisi bilirkişi sayısı Türkiye genelinde 450 den fazladır. 

Tüm bilirkişi listelerini birleştirip yaptığımız analiz sonucu en çok orman mühendisi İstanbul BBK’da ve en az orman mühendisi Van BBK’da bulunduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Tablodaki veriler incelendiğinde orman mühendisi bilirkişinin az olduğu illerde ve orman alanının fazla olduğu coğrafi bölgelerde de orman bilirkişisine ihtiyacın çok olacağını düşünmekteyiz.

Bilirkişilerin bilirkişilik yapabileceği uzmanlık alanlarını ve bu uzmanlık alanlarından aranan nitelikleri Bilirkişilik Daire Başkanlığı belirlemiştir. Aşağıda orman mühendisi bilirkişilerin taşıması gereken şartlar, uzmanlık alanları ve uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Türkiye Geneli Bilirkişi Kurullarındaki Orman Mühendisi Sayıları
İstanbul Bilirkişi Kurulu Listesinde 66
İzmir Bilirkişi Kurulu Listesinde 59
Ankara Bilirkişi Kurulu Listesinde 53
Antalya Bilirkişi Kurulu Listesinde 46
Samsun Bilirkişi Kurulu Listesinde 44
Adana Bilirkişi Kurulu Listesinde 39
Bursa  Bilirkişi Kurulu Listesinde 35
Sakarya Bilirkişi Kurulu Listesinde 35
Trabzon Bilirkişi Kurulu Listesinde 28
Gaziantep Bilirkişi Kurulu Listesinde 27
Diyarbakır Bilirkişi Kurulu Listesinde 15
Konya  Bilirkişi Kurulu Listesinde 8
Kayseri Bilirkişi Kurulu Listesinde 6
Erzurum Bilirkişi Kurulu Listesinde 3
Van Bilirkişi Kurulu Listesinde 2

Orman Mühendisi Bilirkişi Olunabilmesi için bilirkişi adaylarının taşıması gereken şartlar nelerdir?

Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak orman mühendisi bilirkişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

   a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

   b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

   c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

   ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

   d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

   e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.

   f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.

   g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

   h) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2’de yer alan nitelikleri taşımak.

ORMAN MÜHENDİSLERİNİN BİLİRKİŞİLİK YAPABİLECEĞİ UZMANLIK ALANLARI
4 Ormanlar Temel uzmanlık alanı
4.01  Ormancılık Alt uzmanlık alanı
4.02 Ağaç işleri Endüstrisi Alt uzmanlık alanı
4.03 Orman Endüstrisi Alt uzmanlık alanı
05.01  Kamulaştırma (Mühendis, Mimar,Şehir Plancıları) Alt uzmanlık alanı
Uzmanlık Alanına Göre Aranılan Nitelikler
4.01 Ormancılık 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren orman fakültesinden veya ilgili fakültelerinin orman endüstri mühendisliği ya da ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümünden mezun olmak.
4.02 Ağaç İşleri Endüstrisi 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren orman fakültesinden veya ilgili fakültelerinin orman endüstri mühendisliği ya da ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümünden mezun olmak.
4.03 Orman Endüstrisi 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren orman fakültesinden veya ilgili fakültelerinin orman endüstri mühendisliği ya da ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümünden mezun olmak.
05.01 Kamulaştırma 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik-mimarlık fakültelerinden mezun olmak ( Ziraat, İnşaat, Mimarlık, Elektrik, Çevre,
Harita ve Kadastro, Jeofizik, Jeoloji, Maden, Makine vb.).

Yukarıdaki alt uzmanlık alanı sadece Orman Mühendislerinin seçebileceği alt uzmanlıklardır. Spk dan gayrimenkul değerleme lisansı olanların seçebileceği daha fazla uzmanlık alanı bulunmaktadır. Orman Mühendisinin farklı uzmanlık alanları varsa o alanda da bilirkişilik yapabilir.


Reklam


Yukarıda tablolarda alt uzmanlıklarda aranan şartları taşıyan kişilerin tamamını bilirkişi kurulu kabul etmek zorunda değildir. Bilirkişi Kurulları bu şartları taşıyanlar arasındakilerden en liyakatli olanı seçebilir. Aşağıda liyakatin belirlenmesinde dikkate alınan hususlara ulaşabilirsiniz.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;

  • Uluslararası düzeyde akredite olmuş örgün eğitim yapan gayrimenkul geliştirme ve yönetimi anabilim dalından yüksek lisans ya da doktora mezunu olmak,
  • Uygulamalı bilimler fakülteleri gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü lisans programından mezun olmak,
  • Kamulaştırma veya gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanlarında yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak,
  • Uygulamalı bilimler fakülteleri gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü lisans programından mezun olmak,
  • İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olmak,
  • Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak
  • Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile mesleki başarıları bulunanlar, dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bu sayfa Bilirkişilik Daire Başkanlığı‘nın belirlediği uzmanlık alanları ve aranan nitelikler isimli belgelerden faydalanılarak Mart 2020 de hazırlanmıştır. Aklınıza takılan soruları aşağıya yorum olarak eklerseniz cevaplandırmaya çalışacağız.

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin