Polis Memuru Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
polis bilirkişi

Polis Memuru Bilirkişi Nasıl Olunur?


ReklamReklam


polis memuru bilirkişi Bilirkişilik Bölge Kurullarının en çok ihtiyaç duyduğu bilirkişilerin başında gelmektedir. Polis Memuru bilirkişiler arasında en çok ihtiyaç olan ise trafik polisi bilirkişidir. Trafik kazalarında kusur tespitinde trafik polislerinden faydalanılmaktadır.

Eskiden trafik bilirkişisi olarak bilirkişiler seçilip alınmaktaydı. Günümüzde ise Temel ve Alt Uzmanlık alanlarının belirlenmesiyle ” 60.10 Adli Trafik “ olarak bilirkişiler görevlendirilmektedirler.

Eskiden Adliyelerin İlk Derece Adalet Komisyonları bilirkişi alımını yapmaktaydı ve bilirkişi listelerine trafik polisi olarak listelere yazmaktaydı. Günümüzde bilirkişi kurulu polislerin 5 yıllık deneyimi taşıyıp taşımadığını, polislerin bilirkişilik için alması gereken eğitimi alıp almadığını ve 6754 sayılı kanundaki gereken şartları taşıyıp taşımadığına bakarak polis memurlarının bilirkişilik başvurusunu kabul etmektedir. Bilirkişilik başvurusu kabul edilenler daha sonra duyurulmakta ve daha sonra bilirkişiler yemin ettirilerek bilirkişilik bölge kurulu listelerine kaydedilmektedir.

Bilirkişiliğe Kabul Şartları Nelerdir?

Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak polis memurlarında aşağıdaki şartlar aranır:

 • a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
 • b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
 • c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
 • ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
 • d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
 • e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.
 • f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.
 • g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
 • h) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2’deyer alan nitelikleri taşımak.

   


Reklam


Polis Memuru Bilirkişi
Trafik bilirkişisi nasıl olabilirim?

Aşağıdaki tabloda polis memuru bilirkişilerin seçebilecekleri Alt Uzmanlık Alanları’ndan aranan nitelikler detaylı olarak anlatılmıştır.

Uzmanlık Kod Temel ve Alt Uzmanlık Alanı Adı Temel ve Alt Uzmanlık
Alanlarına göre Ek-2 de
aranan nitelikler
60.01 BALİSTİK 1) İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veyaüniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş laboratuar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,
60.02 ATEŞLİ VE ATEŞSİZ SİLAHLARIN 6136 SAYILI YASA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 1) İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veyaüniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş laboratuar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,
2) “Ateşli ve Ateşsiz Silahların 6136 sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi” alt uzmanlık alanında resmi güvenlik birimlerinde çalışan meslek mensupları veya olay yeri inceleme sertifikasına sahip olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
60.03 ADLİ BELGE İNCELEMELERİ (EL YAZISI – İMZA VE SAHTECİLİK) 1) İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veyaüniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş laboratuar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,
2) “Adli Belge İncelemeleri (El Yazısı-İmza ve Sahtecilik)” alt uzmanlık alanında adli tıp uzmanı veya üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi mezunu olup belge incelemeleri alanında en az 5 yıl süreyle çalışanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
60.04 PARMAK İZİ İNCELEMELERİ 1) İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veyaüniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş laboratuar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,
2) “Parmak izi incelemeleri” alt uzmanlık alanında eğitim sertifikasına sahip olmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
60.05 İZ İNCELEMELERİ 1) İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veya üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş laboratuar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,
2) “İz incelemeleri” alt uzmanlık alanında üniversitelerin makine mühendisliği veya otomotiv mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
60.06 OLAY YERİ İNCELEMELERİ 1) İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veyaüniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş laboratuar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,
60.07 ADLİ BİYOLOJİ VE GENETİK İNCELEMELER 1) İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veyaüniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş laboratuar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,
2) “Adli Biyoloji ve Genetik İncelemeler” alt uzmanlık alanında üniversitelerin tıbbi biyolojik bilimler, biyoloji, moleküler biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden birinden mezun olmak şartı ile bualanda hizmet veren resmi kurumlarda çalışması bulunup uzman olarak sertifikalandırılanlar veya uzman olarak yetkilendirilmiş olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
60.08 ADLİ SEROLOJİ 1) İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veyaüniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş laboratuar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,
60.09 ADLİ KİMYASAL İNCELEMELER 1) İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veya üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş laboratuar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,
60.10 ADLİ TRAFİK 1) İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veya üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş laboratuar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,
2) “Adli Trafik” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için adli trafik alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş ya da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde en az EK-2 75 beş yıl süreyle çalışmış olmak ve alanında sertifika sahibi olmak.
3) “Adli Trafik” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat, ulaştırma, makine, otomotiv, mekatronik, elektrik, elektronik veya elektrik–elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olup adli otomotiv/adli trafik konusunda sertifikalı eğitim almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında çalışan veya çalışmış lisans mezunu trafik öğretmenleri de bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
60.11 ADLİ BİLİŞİM SUÇLARI 1) İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veyaüniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş laboratuar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,
2) “Adli bilişim suçları” alt uzmanlık alanında üniversitelerin bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, kontrol ve bilgisayar ve mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar donanımı ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları, elektrik mühendisliği, elektrik–elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği, haberleşme mühendisliği lisans programlarından mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
60.12 ADLİ GÖRÜNTÜ İNCELEMELERİ 1) İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veyaüniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş laboratuar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,
2) “Adli görüntü incelemeleri” alt uzmanlık alanında görüntü incelemesi konusunda sertifikalı eğitim almış olan bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, kontrol ve bilgisayar ve mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar donanımı ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları, elektrik mühendisliği, elektrik–elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği, haberleşme mühendisliği, antropoloji, güzel sanatlar ve görsel sanatlar lisans programlarından mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
60.13 ADLİ SES İNCELEMELERİ 1) İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veyaüniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş laboratuar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,
2) “Adli ses incelemeleri” alt uzmanlık alanında ses incelemesi konusunda sertifikalı eğitim almış olan bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, kontrol ve bilgisayar ve mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar donanımı ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları, elektrik mühendisliği, elektrik– elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği, haberleşme mühendisliği, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe öğretmenliği, dil bilim lisans programlarından mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
60.14 SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ METİN HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 1) İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veyaüniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş laboratuar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,
2) “Ses ve Görüntü Kayıtlarının Metin Haline Dönüştürülmesi” alt uzmanlık alanında UYAP, SEGBİS eğitimi almış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerinde çalışanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

Yukarıda tabloda gereken şartları taşıyan kişilerin tamamını bilirkişi kurulu kabul etmek zorunda değildir. Bilirkişi Kurulları bu şartları taşıyanlar arasındakilerden en liyakatli olanı seçebilir. Aşağıda liyakatin belirlenmesinde dikkate alınan hususlara ulaşabilirsiniz.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;

 • “Adli kimyasal incelemeler” uzmanlık alanı için kimya veya kimya mühendisliği bölümünden mezun olanlar,
 • İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar, EK-2 78
 • Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında veya adli bilimler alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 • Uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış veya çalışmakta olup bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmış veya uzman olarak yetkilendirilmiş olanlar,
 • Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile mesleki başarıları bulunanlar, dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
Polis Memurlarının seçebileceği temel ve alt alanlarıın tablosu
Adli Trafik Bilirkişi Olay Yeri İnceleme Bilirkişiliği
Polis memurlarının bilirkişilik yapabileceği uzmanlık alanları

Bilirkişi Başvurusu Yaparken Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarından Kaç Tane Alt Uzmanlık Alanı Seçebilirim?

Polis Memuru Bilirkişiliği için Başvuru yaparken temel ve alt uzmanlık seçiminde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şartları Taşıdığınız Temel ve Alt Uzmanlık Alanı 100 tane de olsa seçebilirsiniz.

Örneğin: bir polis memuru Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 5 yıl trafik polisi olarak, 6 yıl Olay Yerinde çalışmış ve istifa etmiş. İstifa ettikten sonra 5 yıl Ziraat Mühendisi olarak özel sektörde çalışmış olsun. Bu polis memuru hem Ziraat Mühendislerinin seçebileceği uzmanlık alanlarını hemde “60,10 Adli Trafik”, “60.06 Olay Yeri İncelemeleri” uzmanlık alanlarında bilirkişilik yapabilir.

Özetlemek gerekirse 5 Yıllık tecrübe şartı çok önemlidir. Bilirkişi olmak isteyenlerin en çok takıldığı husus bu husustur. Polis memuru bilirkişiler 5 yıllık tecrübe şartını sağladıklarını çalıştıkları kurumlarından aldıkları görev belgesi ile kanıtlayabilirler. Polnet vasıtası ile alınan görev belgeleri bilirkişi kurulları tarafından kabul edilmektedir.

5 Yıllık deneyim şartına ilişkin daha detaylı bilgi sahibi olmak için burayı tıklayabilirsiniz.


Reklam


Polis Memuru Bilirkişi Mahkemede Nasıl Bilirkişilik Yapabilir?

Kamuda çalışırken polis memurları bilirkişilik yapabilirler. Ayrıca emekli polis memurları da rahatlıkla bilirkişilik yapabilirler.

Polis Memuru Bilirkişi olabilmek için Temel Eğitim Sertifikasını Polis Akademisinden Alabilir miyim?

Bilirkişilik Daire Başkanlığının temel eğitim için izin verdiği yerler arasında Ankara Polis Akademisi Başkanlığı’da bulunmaktadır. Polis Akademisinin Temel Eğitimle İlgili Sayfasına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bilirkişi Daire Başkanlığının eğitim izni verdiği tüm yerlere ilişkin listeye de burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Mahkeme tarafından Polis Memuru Bilirkişi keşif için görevlendirildim ancak kurumdaki amirim izin vermezse ne olacak?

Polis Memuru Bilirkişi görevlendirildiği mahkemeden resmi bir yazı ( bu yazıda gidilecek keşifin tarihi ve saati belirtilmedir.) alarak kurumdaki amirine vererek bilirkişilik görevini icra edeceğini bildirebilir. Kurum amiri işlerin durumuna göre izin verebilir. Eğer kurum amiri bilirkişilik görevini icra etmenize izin vermezse bu durumu hızlı bir şekilde sizi görevlendiren mahkemeye bildirmelisiniz.

Asıl göreviniz polis memurluğudur onu asla ihmal edemezsiniz. Ancak bilirkişilik görevini mazeret göndererek kabul etmeyebilirsiniz. Kurumdaki işlerinizin yoğunluğunu mazeret göstererek mahkemeye yazılı olarak keşfe gidemeyeceğinizi muhakkak bildirmelisiniz. Eğer mazeretsiz olarak keşfe gitmez veya bilirkişi raporunu teslim etmezseniz bilirkişi kurulu hakkınızda ceza verebilir.

Polis Memuru Bilirkişi olanlardan mahkemeler en çok hangi birimdeki polisleri görevlendirilmektedirler?

En çok trafik kazalarında Trafik Polis Memuru Bilirkişiler ( 60.10 Adli Trafik Alt Uzmanlık Alanında) görevlendirilmektedir. Daha sonra Polis Memuru Bilirkişi ler arasından 60.02 Ateşli ve Ateşsiz Silahların 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi Alt Uzmanlık Alanında) görevlendirilmektedir. Son yıllarda artan bilişim suçları nedeniyle Siber Suçlar Soruşturma Bürosunda çalışan Polis Memurları da bilirkişi olarak görevlendirilmektedir.

Polis Memuru Bilirkişi olarak görev yapıyorken tayinim çıktı gittiğim yerde bilirkişilik yapabilir miyim?

Bilirkişi kurulları arası nakil işlemleri yapılmaktadır. Tayininizin çıktığı bölge kurulunun bilirkişi listesine kayıt olabilirsiniz. Bilirkişi Tayin İşlemleri sayfasına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Benzer Sayfalar

Polis Memurları da Bilirkişi Başvurusunu Nasıl Yapabilir Görmek İçin Tıkla Polis Memurları Bilirkişilik Yaparken Elektronik Tebligat Kullanmak Zorunda Mı Öğrenmek İçin Tıkla

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin