Profesör veya Doçent Bilirkişi

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
Profesör veya Doçent Bilirkişi

Profesör veya Doçent Bilirkişi


ReklamReklam


Bilirkişi Daire Başkanlığının 31 Mayıs 2021 de “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNDEN MUAF TUTULACAKLARA DAİR USUL VE ESASLAR  HAKKINDA DUYURU” adıyla yayımladığı duyuru ile Üniversitelerde görevli belirli ünvanlarda yer alan akademisyenlere Temel Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası olmasa da bilirkişi olma hakkı tanınmıştır.  Başvurular 1 Haziran ile 25 Haziran tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular sadece Bilirkişi Portal Üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Bilirkişi Kurulları Kuruldukları 2016 yılından beri ilk defa Akademisyenlere böyle bir ayrıcalık tanımış ve özel olarak ilan hazırlamıştır.  Bilirkişi alımı 2018 yılından beri yapılmadığı için uzun zamandır başvuruları bekleyenler için büyük bir şanstır.

 

Hangi Ünvanlar Muafiyetten Yararlanarak Bilirkişilik Yapabilecek?

“Anılan mevzuatta verilen görev kapsamında, bilimsel yeterliliğini ulusal veya uluslararası alanda ispat etmiş kişilere bilirkişilik temel eğitiminin zorunlu tutulmasının amaca hizmet etmeyeceği değerlendirilerek yargı mercilerinin bu nitelikteki bilirkişilerden doğrudan istifade edebilmelerini sağlamak amacıyla,  bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip olanların Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulmaları uygun görülmüştür.”

Başvuru Şartları Nelerdir?

1- Başvuruda aşağıdaki nitelikler aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.
f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.


Reklam


BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

  • Bilirkişiliğe başvuru, Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla http://bilirkisi.uyap.gov.tr  adresinden Muafiyetli Başvuru Ek-1 de yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle ilgili bilirkişilik bölge kuruluna yapılır.
  • Fiziki olarak şahsen, posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir.
  • Birden fazla bölge kurulu listesine kayıt olmak üzere başvuruda bulunulamaz.
  • 1 Haziran 2021 tarihi ile 25 Haziran 2021 tarihleri arasında Bilirkişi Portal üzerinden başvurular alınacaktır.

Bilirkişi Portal Üzerinden Başvuru Yapılırken Eklenmesi Gereken Belgeler Neler?


1- Muafiyet kapsamında bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişiler, e-Devlet sisteminden giriş yaptıktan sonra başvuru formunu doldurup, aşağıdaki belgelerin taranmış halini sisteme okunaklı biçimde aktarıp gönderirler.
a) Uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi varsa  meslek belgesi veya benzeri benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.
b) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
c) Görev belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı belge.
ç) Yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.
d) Banka hesap numarası.
2- Başvuruya eklenecek görev belgesinde, üniversiteler veya diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar için göreve başladığı tarih, görev yeri, unvanı, hakkında daha önce disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılma ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanma yaptırımı uygulanıp uygulanmadığı bilgileri yer almalıdır.
3- Başvuruya eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi, bölge kurullarının internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer ve başvuru sahibine bu duyuruyla birlikte eksik belgeleri UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için on beş gün kesin süre verilir, bu süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvurusu başkaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilir.

Bilirkişilikte Daha Önce İstenilen Belge Örneklerini Görmek İçin Tıklayın

Yapılan Başvurular Nasıl Değerlendirilecek?

1- Başvurular, bölge kurullarınca tutulacak kayda başvuran kişilerin adı ve soyadı, akademik unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yerleşim yeri, iletişim bilgileri, mesleği, varsa çalıştığı kurum veya kuruluşun adı, başvuru sonucu ve düşünceler bilgilerinin girilmesi suretiyle işlenir.
2- Başvurunun kabul veya reddine ilişkin karar bilirkişilik bölge kurullarının internet sitelerinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.
3- Başvurunun kabulüne ilişkin duyuru ile birlikte yemin tarihleri ve yerleri de bildirilecektir. Bölge kurulu başkanlıklarınca, bölge kurulu bulunmayan yerlerde ise ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca belirlenen yerlerde ve tarihlerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre bilirkişilik başvurusu kabul edilenlere yemin ettirilecektir.


Reklam4- Bölge kurulu, listeye kayıt için aranılan şartların sağlandığını tespit ederse ilgiliyi üç yıl için bilirkişi listesine kaydeder.
5- İşbu ilana konu başvuru dönemi sadece bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör ve doçent unvanına sahip kişiler için söz konusu olup profesör ve doçent unvanına sahip olmadığı ve 2021 yılı içerisinde başvuru takvimi ayrıca ilan edilecek genel başvuru döneminde başvurması gerektiği halde bu ilan döneminde bilirkişilik başvurusunda bulunan adayların başvuruları bilirkişilik bölge kurullarınca hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- Başvuruya ilişkin verilen karara karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz edilebilir. Bölge kurulunun itiraz üzerine verdiği karara karşı yetkili idare mahkemesine dava açılabilir.

Bilirkişi Daire Başkanlığının Duyurusunu Görmek İçin Tıkla

İLGİLİ SAYFALAR

Bilirkişi Başvurusu Detaylı Anlatım

Bilirkişi Portal’dan Başvuru Nasıl Yapılıyor?

Bilirkişi Portala Girerken Lazım Olabilecek Programlar

Not: Aklınıza takılan soruları sayfanın altına yorum yazarsanız en kısa sürede cevaplandırmaya çalışacağız.


Reklam


 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin